Zásady ochrany osobných údajov

 

1. Informácie o spracovaní osobných údajov

Vážená pani, vážený pane,

v súlade s požiadavkami európskej legislatívy pre oblasť ochrany osobných údajov (Nariadenie EÚ č. 2016/679), ktoré je účinné od 25. 5. 2018, vám poskytujeme nižšie uvedené informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame.

2. Identifikačné a kontaktné údaje

Správca osobných údajov:

Santech plus s.r.o.
Horní Lhota 180; Dolní Lhota u Luhačovic 763 23; IČ 60755148

ktorú zastupuje Ing. Petr Matyáš, konateľ spoločnosti

e-mail: santech@santech.cz
web: www.santech.cz

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: Ing. Petr Matyáš, konateľ spoločnosti
Poverencov pre ochranu osobných údajov firma nemenovala.

3. Podávanie informácií

Na vyššie uvedených kontaktoch je možné sa v relevantných prípadoch na organizáciu, obracať za účelom uplatnenia práva na prístup k osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenia spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu, ako aj pri uplatnení práva na prenositeľnosť údajov a ďalších práv podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Vyššie uvedenými spôsobmi sa môžu subjekty údajov na firmu obracať v prípade údajov spracovávaných na základe súhlasu aj za účelom odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.

4. Spracovávané osobné údaje

Osobné údaje spracovávame v súlade s platnou legislatívou. Pri zbere, uchovávaní a spracovaní osobných údajov uplatňujeme také procesy a opatrenia, ktoré minimalizujú možnosť ich zneužitia. Pokiaľ poskytujeme osobné údaje tretím stranám je to vždy v súlade s požiadavkami legislatívy. Spracovávame konkrétne tieto osobné údaje:

4.1 Fyzických osôb pri realizácii obchodného prípadu

- meno a priezvisko, dodacia adresa, telefón, e-mail, číslo účtu,

Príjemcovia údajov: zmluvná účtovná firma, logistické a dopravné služby, doručitelia.

4.2 Osobné údaje – obchodných partnerov

- meno a priezvisko, adresa, IČO/DIČ fyzickej osoby, pozícia vo firme, telefón, e-mail, číslo účtu

Príjemcovia údajov: nepredávajú sa.

4.3 Osobné údaje pracovníkov organizácie

- meno a priezvisko, adresa, rodné číslo, mzda, účet, pracovné zaradenie, e-mail, telefón, dochádzka, kvalifikácia, zdravotný stav, číslo pasu, rodinný stav, r.č. detí/ príslušníkov, predchádzajúce zamestnanie, zrážky.

Príjemcovia údajov: zákonom/súdom stanovenej organizácie v predpísanej podobe, zmluvný pracovný lekár, organizácie - so súhlasom pracovníka napr. banka na čerpanie pôžičky.

4.4 Záznamy z bezpečnostných kamier

Kamery sú inštalované so zameraním na vstupy do objektu, priestranstvá so skladmi materiálu a na miesta s vyššou pravdepodobnosťou rizika úrazu. Kamery sú napojené na záznamové zariadenie. Spracovanie osobných údajov prostredníctvom bezpečnostných kamier je odôvodnené oprávneným záujmom správcu. Má čiastočne preventívny charakter a napomáha pri riešení situácií pri vniknutí nepovolaných osôb do objektu a poškodzovaniu a scudzovaniu majetku.

5. Retenčná doba

Doba pre uchovávanie spracovávaných osobných údajov je stanovená platnou legislatívou alebo súhlasom na spracovanie osobných údajov. Po uplynutí tejto doby sú spracovávané osobné údaje z našich systémov vymazané alebo skartované.

6. Akými spôsobmi av akých prípadoch osobné údaje spracovávame

6.1 Používanie internetových stránok a cookies

Aj naše webové stránky využívajú malé dátové súbory, všeobecne nazývané cookies. Cookies je dátový súbor, ktorý sa z našej webovej stránky ukladá do Vášho elektronického zariadenia (PC/NTB/tablet/chytrý telefón…). Tento súbor identifikuje špecifické informácie, ktoré môžu napríklad zahŕňať adresu IP pripájajúceho sa počítača, dátum a čas návštevy, stránka, z ktorej návštevník prišiel, navštívené stránky a produkty, typ použitého prehliadača a HW. Funkčnosť súborov cookies je buď ukončená na konci internetovej relácie po odpojení zariadenia od webových stránok alebo vyprší po určitom stanovenom čase.

6.2 Cookies a ochrana osobných údajov

Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, majú však význam pre ochranu súkromia. Súbory cookies vždy používame tak, aby na základe takto získaných informácií/dát nebola osoba užívateľa identifikovateľná, a to ani pri využití ďalších informácií, ktoré máme k dispozícii.

6.3 Druhy súborov cookies a dôvody ich využitia

Väčšinou používame tieto typy súborov cookies ktoré:

- Vám pomáhajú webové stránky používať. Zisťujú, či ste prihlásený a pokiaľ áno uľahčí Vám prístup do nášho e-shop, nastaví zodpovedajúce prostredie a funkcie, strážia stav nákupného košíka, zaisťujú, že sa nemusíte prihlasovať stále znova.

- Vám umožňujú vyjadriť svoj názor napríklad na sociálnych sieťach tak, že sa Vám naše produkty páčia alebo že ich odporúčate alebo tým, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenzie.

- Nám pomáhajú zisťovať čo vyhľadávate, takže pri Vašom internetovom surfovaní sa zobrazené reklamy budú viac týkať Vašich preferencií.

- Nám pomáhajú porozumieť nákupnému správaniu Vás-našich zákazníkov a návštevníkov.

Na základe týchto analýz neustále vylepšujeme nielen naše webové stránky, ale aj ponuku našich produktov a služieb tak, aby nakupovanie pre Vás bolo čo najľahšie a najpríjemnejšie. Konkrétne používame cookies Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc.. Naša firma nemá prístup k čítaniu alebo zápisu týchto dát.

6.4 Súhlas s používaním cookies

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.

6.5 Keď chcete použitie súborov cookies zakázať

Kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia svojho zariadenia – používaného prehliadača tak, aby súbory cookies odstraňoval alebo bránil ich ukladaniu. Informácie o tom, ako upraviť nastavenia súborov cookies, nájdete v príslušnej časti pomocníka Vášho zariadenia či prehliadača. Príklady nastavení u najpoužívanejších prehliadačov sú tu:

Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Mozilla Firefoxhttps://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_cookie-settings

Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Operahttp://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

6.6 Nákup prostredníctvom webových stránok

Pri nákupe bez registrácie spracovávame tieto Vaše osobné údaje:

- Meno, priezvisko a adresu, na ktorú má byť tovar doručený telefónne číslo, e-mail, objednaný a dodaný tovar.

Spracovanie týchto osobných údajov je nutné na vytvorenie objednávky, záväzné potvrdenie objednávky a správne doručenie objednaného tovaru na požadovanú adresu. Doba evidencie Vašich osobných údajov v našom systéme je stanovená na 2 roky od poslednej Vami učinenej objednávky. Takto stanovená doba vychádza z potreby disponovať osobnými údajmi pri vybavovaní prípadnej reklamácie. Po uplynutí tejto doby sú Vaše osobné údaje z nášho systému vymazané a v našej evidencii zostávajú iba osobné údaje stanovené platnou legislatívou. Ide predovšetkým o údaje potrebné pre účtovnú a daňovú evidenciu.

6.7 Osobné údaje stanovené platnou legislatívou

Údaje nutné pre účtovnú a daňovú evidenciu. Doklady o platobných transakciách, potvrdení platieb, čísla účtov, niektoré údaje o platobných kartách. Archivačné lehoty týchto dokladov sú legislatívne stanovené.

7. Spracovatelia osobných údajov

Legislatíva umožňuje zveriť spracovanie osobných údajov spracovateľovi. Spracovateľ osobných údajov je každý subjekt, ktorý na základe zmluvy osobné údaje pre správcu spracováva. Tento postup používa aj naša firma, a to predovšetkým v oblasti prevádzkovania e-shop, marketingových a reklamných služieb, externých dopravcov a doručiteľov. Spracovateľ je tiež povinný zaistiť ochranu osobných údajov v súlade s platnou legislatívou a garantovať ju správcovi písomnou zmluvou.

7.1 Externí dopravcovia a doručitelia

Vaše osobné údaje nepredávame žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, prípadne poskytnutí služby. Takým osobám sú Vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru alebo poskytnutie služby.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas je dobrovoľný a môžete ho odmietnuť udeliť alebo kedykoľvek odvolať. Odmietnutie, neudelenie alebo zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv ani dôsledky na našu spoluprácu. Udelený súhlas zostáva v platnosti, kým ho neodvoláte alebo po dobu stanovenú súhlasom.

8.1 Žiadosť o súhlas spracovania osobných údajov

Pokiaľ Vás žiadame o súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov je to vždy v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

8.2 Odvolanie súhlasu

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne ​​prostredníctvom listu zaslaného na vyššie uvedenú adresu firmy alebo prostredníctvom vyššie uvedeného e-mail.

9. Vaše práva pri spracovaní osobných údajov

Máte právo nás požiadať o poskytnutie informácie o osobných údajoch, ktoré o Vás spracovávame, účele a povahe spracovania osobných údajov a o príjemcoch osobných údajov. Pokiaľ by ste zistili alebo sa domnievali, že vykonávame spracovanie Vašich osobných údajov v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, ste oprávnený požadovať od nás vysvetlenie, prípadne požadovať, odstránenie takého závadného stavu. Máte tiež právo obrátiť sa v prípade porušenia našich povinností na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zabezpečenie opatrení na nápravu.

 

Dňa 21.5. 2018

Ing. Peter Matyáš

Konateľ spoločnosti

 

 

 

 


  © 2022 SANTECH PLUS s.r.o.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a vám lehce najít to co hledáte. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Další informace