Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej v internetovém obchodě (dále jen "podmínky")

1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu e-vany.cz a dodavatelem zboží se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní firma Santech plus s.r.o, Horní Lhota 180, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, IČ: 60755148 zapsaná u obchodního rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 19628. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi dodavatelem, popř. prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí přímý spotřebitel tj. objednatel zboží (dále jen kupující). Je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Santech plus s. r. o je provozovatelem internetového obchodu, umístěného na internetové adrese www.e-vany.cz (dále jen internetový obchod) zřízeného za účelem dodávání spotřebního zboží přímým spotřebitelům (dále jen kupujícím) na základě jejich elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu stranou provozovatele internetového obchodu.

3. Objednávka kupujícího

Objednávka zaslaná elektronickou formou prostřednictvím prodejního portálu e-vany.cz kupujícím musí obsahovat tyto minimální údaje: Jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, katalogové číslo, katalogová cena (dále jen "cena") a počet kusů objednávaného zboží. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.e-vany.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím. Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, nebude objednávka kupujícího expedována, z důvodu pochybnosti existence objednávajícího subjektu. Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, neboť systém internetového obchodu prodávajícího neumožňuje kupujícímu odeslání objednávky bez předchozího potvrzení těchto obchodních podmínek.

4. Cena a platební podmínky

Veškeré ceny uvedené prodávajícím v katalogu zboží nebo ve své webové prezentaci jsou konečné ceny včetně DPH, příp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. V případě, že je u jednotlivého zboží uvedena poznámka o "slevě", nebo "zboží v akci" je uvedená cena již po této slevě, tedy konečná. Kupující se zavazuje uhradit objednané zboží u dodavatele, kde je zásilka přichystána a převzata. V případě, že kupující upřednostní dodání na doručovací adresu, zavazuje se zásilku uhradit formou dobírky, případně předem na bankovní účet.

5. Dodací lhůta a předání zboží prodávajícím

U akrylátových van a příslušenství je obecná dodací lhůta 5 pracovních dnů a u masážních van je obecná dodací lhůta 15 pracovních dnů. Standardně zásilku dodáme na doručovací adresu, kde si zásilku překontrolujete a vyzvednete.

6. Způsoby platby

Při převzetí zásilky na doručovací adrese se kupující zavazuje uhradit zásilku formou dobírky. Za zboží zaplatíte až při jeho dodání. Kupující má také možnost zaplatit za zboží předem na bankovní účet. Při převzetí zboží formou osobního odběru, platí kupující hotově při převzetí zboží na adrese dodavatele: Santech plus s.r.o., Horní Lhota 180, 763 23 Dolní Lhota

7. Ceník dopravného

Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu předat v souladu s potvrzenou objednávkou.

Ceník dopravného – vnitrostátní doručení

Při doručení zboží do 3.000 Kč na doručovací adresu činí přepravné 90 Kč, vyzvednutí u dodavatele je ZDARMA.
Při doručení zboží nad 3.000 Kč na doručovací adresu nebo vyzvednutí u dodavatele je doprava ZDARMA .

Ceník dopravného – zásilka na Slovensko

Při doručení zboží do 150 EUR na doručovací adresu činí přepravné 4 EURA, vyzvednutí u dodavatele je ZDARMA.
Při doručení zboží nad 150 EUR na doručovací adresu nebo vyzvednutí u dodavatele je doprava ZDARMA .

8. Převzetí zboží kupujícím

Kupující je povinen objednané zboží spolu s dodacím listem a daňovými doklady bez zbytečného odkladu převzít a je povinen zaplatit uvedenou částku. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení kupní ceny po převzetí zboží kupujícím.

9. Vrácení zboží kupujícím

Kupující může využít svého zákonného práva dle § 53 odst. 7. obč. zákoníku a do 14ti dnů od převzetí zásilky od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy se doručuje na adresu dodavatele zboží: Santech plus s. r. o., Horní Lhota 180, 763 23 Dolní Lhota. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Účastníci jsou povinni vrátit si plnění z takto zrušené kupní smlouvy. Kupující vrátí zboží prodávajícímu do 14ti dnů ode dne původně doručené zásilky. Náklady na pojištění a přepravu zásilky od kupujícího zpět k prodávajícímu hradí kupující.
Pokud dodavatel zjistí po vrácení zboží, že zboží bylo kupujícím nějakým způsobem poškozeno, vrátí se kupujícímu kupní cena ponížená o částku, která představuje poškození zboží ze strany kupujícího. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele. Jedná se zejména o masážní vany, které se
dodávají vždy na zakázku.

10. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s objednávkou nebo kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího objednávce a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s objednávkou věděl nebo rozpor s objednávkou sám způsobil.

11. Záruční doba

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba dle záručních listů jednotlivého zboží. Záruka se nevztahuje na následující případy:

  • zboží bylo mechanicky poškozeno

  • zboží bylo poškozeno nevhodným nebo neodborným zacházením

  • zboží bylo poškozeno přírodními živly

  • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a ta se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

12. Ostatní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

13. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

14. Obchodní sdělení

Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. Kupující dává souhlas prodávajícímu, aby mu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zasílal důležitá obchodní sdělení. Obchodní sdělení zaslané kupujícímu se mohou týkat pouze předmětu činnosti prodávajícího prezentovaného na svých webových stránkách.
Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení e-mailem na adresu eshop@santech.cz . Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na e-mailovou adresu kupujícího. Zasláním každé nové objednávky však kupující dává prodávajícímu opětovný souhlas k zasílání obchodního sdělení e-mailem.

15. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 1. ledna 2012. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

Bezplatná linka 800 176 514

  © 2015 SANTECH PLUS s.r.o.